Solar water pump
 
 
 
 
        ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar pump ) เป็นระบบสูบน้ำเพื่อใช้สำหรับบ้านเรือน อาคาร โรงเรียน ระบบประปาหมู่บ้าน หรือใช้ในการเกษตร โดยเป็นการใช้แผง Solar cell ร่วมกับมอเตอร์สูบน้ำเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้ แม้ไม่มีไฟฟ้า ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในการเกษตร โดยสามารถสูบน้ำได้จากทั้งบ่อน้ำ สระ หนอง คลอง บึง หรือ บ่อน้ำบาดาล แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นไฟฟ้า กระแสตรงเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับ มอเตอร์สูบน้ำ สูบน้ำจากแหล่งน้ำเก็บบนหอถังสูง หรืออาจจะใช้งานทันทีก็ได้
 
        การติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar pump ) นั้นขึ้นอยู่กับ ปริมาณการความต้องการใช้ น้ำต่อวัน ความลึกของบ่อน้ำ และความสูงของ ถังเก็บน้ำ ซึ่งก็จะใช้ปริมาณแผง Solar cell แตกต่างกันไป และปั๊มสูบน้ำที่แตกต่างกัน
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.