Inverter
 
 
 
 
 
        เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ Inverter ทำหน้าที่ในการแปลงกระแสไฟฟ้า จากแรงดัน ไฟฟ้า กระแสตรง   ( DC ) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC ) เนื่องจากไฟฟ้าที่ได้จากแผง Solar cell นั้น เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งไม่สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ จึงต้องใช้ Inverter เป็นอุปกรณ์การแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็น ไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter มีทั้งแบบที่แปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ให้เป็นไฟฟ้า กระแสสลับ (ไฟฟ้า บ้าน) ซึ่งเรียกว่า Standalone inverter และแบบแปลง ไฟฟ้าจาก Solar cell โดยตรงให้เป็นไฟฟ้า กระแสสลับ เรียกว่า Grid tied inverter อินเวอร์เตอร์แปลงแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Off grid inverter,standalone inverter) หรือบางครั้งเรียกว่า อินเวอร์เตอร์แบบ Off grid หรือ อาจจะเรียกว่า Standalone inverter แบ่งตาม ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้ 2 แบบคือ
 
        - อินเวอร์เตอร์แบบ Pure sine wave ( Pure sine wave inverter) ให้รูปคลื่นของสัญญาณไฟฟ้าออกเป็น รูปคลื่นซายน์ ( Sine wave ) มีประสิทธิภาพดี เหมาะกับการใช้งาน ทั่วไป หรืองานที่ต้องการ คุณภาพของสัญญาณไฟฟ้าสูง เช่น ระบบเครื่องส่งวิทยุ อุปกรณ์ภายในชุมสาย โทรคมนาคม
 
        - อินเวอร์เตอร์แบบ Modified sine wave หรือ Step wave ( Modified sine wave inverter )ให้รูปคลื่นของสัญญาณไฟฟ้าออกเป็น รูปคลื่นสี่เหลี่ยม( Step wave ) เหมาะกับการใช้งานทั่วไป เช่นการใช้ งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
 
        อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า( Grid connected inverter ,Grid tie inverter, On grid inverter) หรือบางครั้งเรียกว่า On grid inverter ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Solar cell โดยตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และส่งเข้าสายส่งไฟฟ้าใช้งานได้ทันที โดย inverter แบบนี้จะต้องใช้แรงดันอ้างอิงจาก ไฟฟ้ากระแสสลับ ของการไฟฟ้า จึงต้องมีระบบการไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้ว อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้จะผลิตไฟฟ้าที่มีลักษณะเหมือนกับไฟฟ้าของการไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์สามารถรวมเข้าไปกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นั้นเป็นผลิตและใช้ทันที ไม่ต้องสำรองในแบตเตอรี่ และแปลงออกมาใช้งาน เป็นอินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และขายให้การไฟฟ้าได้อินเวอร์เตอร์ เครื่องแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Stand alone off grid inverter)
 
        อินเวอร์เตอร์ เครื่องแปลงไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า (Grid tie inverter/grid connected inverter/on grid inverter)
 
        Grid inverter เครื่องแปลงไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ชนิด Single Phaseแบบ Transformerless ขนาดตั่งแต่ 3.3KW ถึง 8KW สำหรับการใช้งานแปลงกระแสไฟฟ้า จากโซล่าเซลล์ เข้ากับการไฟฟ้า พร้อมระบบแสดงผลการทำงานแบบกราฟฟิค สำหรับดูข้อมูลการ ทำงาน หรือข้อมูลไฟฟ้าที่ผลิตได้แบบ รายวัน รายเดือน และรายปี เก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้าได้ 25 ปี สามารถต่อร่วมกันเป็นระบบ Three phase ,Built in PV surge protection รับประกัน 5ปี ทุกรุ่นผ่านมาตรฐานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค และ นครหลวง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.